15. 6.
15. 6.
Zahájení konference
Panelová diskuze: Dopad COVID-19 na internacionalizaci VŠ

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Dana Petrova, DZS, ředitelka
Pavel Doleček, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, náměstek ministra pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
Martin Bareš, Masarykova univerzita, rektor
Hana Machková, Vysoká škola ekonomická v Praze, rektorka

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) a její služby pro vysoké školy

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Lenka Procházkova , DZS, vedoucí kanceláře CZELO
Lenka Tomanová, CZELO, DZS, senior konzultant pro vzdělávání CZELO
Denisa Fančová, CZELO, DZS, senior konzultant pro výzkum CZELO

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) si klade za cíl vytvořit „support point“ pro všechny, kdo mají zájem o evropské komunitární programy se zaměřením na centralizované aktivity. Kancelář propaguje české výzkumné a vzdělávací prostředí, podporuje české výzkumníky a odborníky při jejich pobytu v Bruselu a předává informace z evropské úrovně na národní. V oblasti výzkumu se kancelář zaměřuje primárně na aktivity v rámci Horizontu Evropa, obstarává tedy monitoring a zastupuje české stakeholdery. V oblasti vzdělávání se kancelář zaměřuje především na centralizované aktivity Erasmus+.

ESN CZ a internacionalizace

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Tereza Kadlecová, Erasmus Student Network Czech Republic, National Board Supporter
Adéla Smejkalová, Erasmus Student Network Czech Republic, president

Jaká je role ESN na českých univerzitách a jak přispívá k internacionalizaci? Jak se může tato úloha proměnit s příchodem nové fáze programu Erasmus? Kam až ESN svými aktivitami dosáhne a co svým dobrovolníkům a zahraničním studentům přináší? Následující prezentace přiblíží, jak ESN v České republice funguje a nabízí svůj pohled na otázky mobility a internacionalizace. Studenti v něm pak představují, co si z členství v ESN CZ sami odnáší a jak mohou tuto zkušenost dále sdílet s budoucími generacemi.

„TOwards BEtter INternationalization“, program Ostravské univerzity na podporu mezinárodní spolupráce

  odkaz na české webové stránky Centra mezinárodní spolupráce OU: https://www.osu.cz/mezinarodni-vztahy/

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Kamila Danihelková, Ostravská univerzita, Centrum mezinárodní spolupráce, vedoucí CMS
Monika Šmídlová , referentka zahraničních vztahů, CMS, Ostravská univerzita
Jan Macháček , Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita

Program ToBeIn má za sebou již pět let fungování. Zaměřuje se na podporu dlouhodobé koncepční práce akademiků v oblasti mezinárodní spolupráce a rozvoje internacionalizačních aktivit. Podporuje výjezdy akademiků k navázání nových partnerství (a vedoucích třeba až k výměně studentů), připravuje a inovuje společné studijní programy i tzv. „faculty-led“ programy a další aktivity vyplývající ze členství OU v sítích univerzit, anebo připravuje mezinárodní letní školy. ToBeIn je významným příspěvkem k budování vnitřních kapacit pro rozvoj internacionalizace na OU. I proto postoupil do užší nominace Cen DZS 2019 v kategorii Study in za počin v oblasti internacionalizace vysokých škol.

Virtuální mobilita - výzvy a příležitosti. Přínosy plynoucí z partnerství v evropské univerzitní alianci 4EU+

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Milena Králíčková, Univerzita Karlova, Rektorát, prorektorka pro studijní záležitosti
Josef Fontana, Univerzita Karlova , člen Kolegia rektora

V rámci evropské univerzitní aliance 4EU+ jsme na jaře 2020 plánovali sérii prezenčních setkání, která měla být věnována jak akademické spolupráci a obsahu nových společně vytvářených vzdělávacích aktivit, tak setkávání administrativního aparátu, který připravuje rámec pro nové vzdělávací aktivity. Nemožnost prezenční výuky jsme se jsme vzali jako příležitost a realizovali tato setkání v on-line prostoru na všech šesti partnerských univerzitách. Tento významný posun v přípravě virtuálních mobilit je významným přínosem jak pro stěžejní studijní plány studentů, tak pro celou řadu i dalších oblastí, jako je podpora akademických pracovníků v oblasti didaktiky a pedagogiky distančního vzdělávání.

Krizový management a péče o americké stipendisty v Komisi J. W. Fulbrighta

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Kristýna Džmuráňová, Komise J. W. Fulbrighta, program officer
Komise J. W. Fulbrighta podporuje vzájemné česko-americké porozumění prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Na různé typy stipendijních programů každoročně přijíždí do České republiky cca 50 Američanů, stejný počet Čechů vyjíždí opačným směrem. Prezentace představí strategii krizové komunikace, včetně přípravy stipendistů na různé typy situací, pohotovostní kartičky, komunikační plán při pohotovostních situacích a spolupráci s dalšími experty. Druhá část se zaměří na praktické řešení reálných situací a účastníci budou sdílet příklady dobré praxe i svá ponaučení z takových situací. Diskuze se bude věnovat psychohygieně a zvládání krizových situací v dlouhodobém horizontu.

Strategické řízení a budování kapacit

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Michaela Vráželová, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Oddělení mezinárodních vztahů, vedoucí oddělení
Barbora Štivarová, VŠB - Technická univerzita Ostrava, International Contact Point
Irena Havelková, VŠB - Technická univerzita Ostrava, referentka mezinárodních vztahů

Pro VŠB – Technickou univerzitu Ostrava je internacionalizace prioritou. Cílem univerzity je rozšiřovat počet studijních programů v angličtině, účinně a nápaditě je propagovat, nabídku vhodně doplňovat dle potřeb zaměstnavatelů, pracovat s distanční formou vzdělávání a tím umožnit zahraničním studentům i přes pozdní příjezd absolvovat studijní program v celém rozsahu – a stát se tak „University for the Future“. Prezentace představí stávající programy univerzity rozvíjející internacionalitu, jazykové kurzy, mobility a další benefity pro studenty i zaměstnance – a to v interaktivním formátu, který umožní knowhow s ostatními univerzitami.

Strategic Partnerships and EUA

Jiří Stavovčík, Palacky University Olomouc, Vice-Rector for Internationalisation
Dalibor Mikuláš, Palacky University Olomouc, Head of International Relations Office
Selma Porobic, Palacky University Olomouc, European Universities project coordinator
Tereza Kalousková, Palacky University Olomouc, Aurora EUA WP 4.4 Coordinator
Kees Kouwenaar, Aurora Universities Network, AURORA Secretary-General
Sabine Sainte-Rose, Aurora Alliance, Programme Director
Silvia Ručinská, Pavol Jozef Šafárik University in Košice ,Vice-Rector for International Relations and Mobility
Mária Vasiľová, Pavol Jozef Šafárik University in Košice ,Institutional Erasmus+ Coordinator
Shefik Shehu, University of Tetova ,Vice Rector for International Cooperation
Valmisa Novi , University of Tetova ,Doctoral Studies Officer
Gjeraqina Leka , University of Tetova ,Head of Project Management
Recent, national and international evaluations have suggested that Palacky University Olomouc should continue with the strategic partnerships for international cooperation to enhance the long-term regional growth. Joining a European University Alliance is an expression of the continued striving to internationalise and to carry out comprehensive cooperation across Europe and beyond while aiming at reaching education and research excellence.

“V bezprecedentní situaci”: Postižení v krizi a ve virtuálním světě - jak/proč na ně (ne)zapomenout

Tomáš Varga, Masarykova univerzita, Středisko Teiresiás, koordinátor mobilit pro studenty se specifickými nároky
Lenka Tóthová, Masarykova univerzita, koordinátorka individuální jazykové výuky pro studenty prezenčního studia
Boris Janča, Masarykova univerzita, tajemník Střediska Teiresiás

V krizových situacích, jako je ta stávající, se univerzity snaží nastavit základní fungování. Menšinové potřeby tak mnohdy ustupují do pozadí více než obvykle. Bezprecedentní situace však nesmí být výmluvou pro opomíjení potřeb např. osob s postižením – naopak, specifické situace kladou ještě větší nároky na přístupnost instituce. Příspěvek rekapituluje a zobecňuje zkušenosti z jarního semestru 2020 a akademického roku 2020/2021 na Masarykově univerzitě. Zaměřuje se zejména na zajišťování univerzálního designu a individuálního servisu studentům s postižením včetně studentů zahraničních. Přináší i poznatky plynoucí z neplánované realizace velkého množství výuky ve virtuálním prostředí.

Příchod z ciziny pro začátečníky - jak je podpořit?

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Vladimíra Petráková, Czexpats in Science, spolek, spoluzakladatelka
Blanka Collis, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, projektová manažerka
Ivana Kulhánová, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, odborná asistentka
Michal Kolář, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, odborný asistent
Monika Čechová, Penn State University, doktorandka

Příspěvek vychází ze zkušeností komunity Czexpats a formou interaktivní panelové diskuse seznámí publikum s pohledem vědkyň a vědců, kteří po několikaletých zahraničních zkušenostech přišli na česká vědecká pracoviště. Jak vidí proces internacionalizace na českých pracovištích, jakým praktickým problémům čelí a co by jim pomohlo? Diskuse bude reflektovat průzkum Perspectives of Czech Science z roku 2018. Představí aktivity, jakými organizace Czexpats in Science přispívá k podpoře internacionalizace českého vědeckého prostředí a možnosti pro spolupráce. Uvede příklady dobré praxe ze systémů v zahraničí, které internacionalizaci pomáhají. Publikum se může zapojit vlastními zkušenostmi.

Slasti a strasti mezinárodních konsorcií

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Jan Pavlík, Masarykova univerzita, Centrum zahraniční spolupráce, ředitel
Břetislav Dančák, Masarykova univerzita, prorektor

Aliance EDUC spojuje šest evropských univerzit z pěti zemí, každou s odlišným přístupem k práci, hierarchii, vzdělávání i administrativě. Workshop se podrobně podívá na naše společné snažení v rámci EDUCu a bude hledat styčné, ale i třecí plochy v našich systémech, z jejichž diverzity dokáže konsorcium těžit. Zmapujte si spolu s námi terén – problémům se tím sice nevyhnete, ale alespoň nebudete překvapeni.

Akulturace, multikulturní efektivnost a možnosti interkulturní přípravy studentů VŠ na studijní a pracovní mobilitu: prezentace výsledků čtyř výzkumů

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Marie Červenková, Masarykova Univerzita, Centrum jazykového vzdělávání, odborná asistentka
Daniela Olejárová, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie, projektová manažerka
Hana Delalande, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra francouzského jazyka a literatury, asistentka a doktorandka

S mezikulturní komunikací se na univerzitách setkáváme stále častěji. Nakolik ji však studenti zvládají? Příspěvek prezentuje výsledky čtyř studií realizovaných výzkumnicemi z různých pracovišť Masarykovy univerzity. Budou prezentovány hlavní etapy, výzvy a faktory, které studentům pomáhají zvládat zahraniční pobyty. Další část představí výsledky analýzy potřeb studentů ekonomických studijních programů, která umožnila identifikovat problematické situace a mezikulturní rozdíly na zahraniční univerzitě nebo v mezinárodním pracovním prostředí. Součástí příspěvku bude také diskuse a reflexe nad možnostmi rozvíjení interkulturních komunikačních kompetencí v rámci přípravy na mobilitu.

Strategic Leadership in Comprehensive Internationalization

  odkaz na mezinárodní web OU: https://www.osu.eu/

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Eva Janebová, Univerzita Palackého v Olomouci, Institute for Excellence in Internationalization, director
Renáta Tomášková, Ostravská univerzita, vice-rector international
Jiří Stavovčík, Univerzita Palackého v Olomouci, vice-rector
Christopher Medalis, Palacky University Olomouc, Institute for Excellence in Internationalization, Senior International Advisor

Internationalization is more than just mobility or a collection of individual, separate activities. As a process it needs to be planned as part of a long-term strategy, nurtured and communicated continuously by university leaders, both across and outside the university. Panel speakers will share their experience and ideas on how to incorporate, support and sustain comprehensive internationalization for the long-term.

Moderní trendy pro podporu a posílení komunity zahraničních studentů

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Erika Lahká, ČVUT v Praze/Czech Technical University in Prague, Rektorát/Rectorate, internationalization project manager
Oleg Fetisov, ČVUT v Praze/Czech Technical University in Prague, koordinátor mezinárodních vztahů

Vysoké školy otevřené uchazečům o studium ze zahraničí vnímají posílení internacionalismu jako velmi aktuální téma. Zahraniční studenti dnes tvoří velkou komunitou a potřebují kvalitní podporu v oblasti integrace a socializace. Pro vysoké školy je důležité utvářet pro mezinárodní studenty přátelskou atmosféru, pocit bezpečí a spolehnutí, že se jim vždy dostane podpory. Prezentace se věnuje moderním trendům v zajišťování nejlepších podmínek pro podporu a posílení komunity zahraničních studentů. Představí také konkrétní marketingové aktivity a monitoring kvality.

16. 6.
16. 6.
Přivítání a přehled dne
Udržitelnost v kontextu mezinárodního vzdělávání a nového programu Erasmus+

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Roman Klepetko, DZS, vedoucí oddělení vysokoškolských mobilit a projektů
Klára Tichá Dowse, DZS, CSR
Sylvie Formánková, Mendelova univerzita v Brně, docentka

DZS vnímá vzdělávání jako jeden ze základních nástrojů pro dosažení udržitelného rozvoje, podporuje potenciál jednotlivců i organizací a svou činností přispívá k tomu, aby společnost byla připravená čelit budoucím výzvám. I nový program Erasmus+ podporuje udržitelnou budoucnost a svými aktivitami nabízí účastníkům nabýt potřebné kompetence pro řešení těchto výzev. V příspěvku se tak dozvíte nejen to, jaké jsou aktuální priority nového programu Erasmus+. Příklady konkrétních aktivit z praxe z oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti představí docentka Sylvie Formánková z Mendelovy univerzity v Brně.

Erasmus+ v novém: Mobility studentů a zaměstnanců

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Terezie Kracíková, DZS, Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání
Olga Heclová, DZS, Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání
Anna Řeháková, DZS, Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání
Jiří Pánek, Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra rozvojových a environmentálních studií

Programové období Erasmus+ 2021-2027 přináší i nové prvky pro výjezdy vysokoškolských studentů a zaměstnanců v rámci aktivit mobilit KA1. Mezi největší novinky patří například mezinárodní mobility do celého světa nebo kombinovaný intenzivní program. Jaké jsou další možnosti programu? Jak může kombinovaný intenzivní program vypadat? Součástí přednášky bude také sdílení praxe z realizace virtuálních i fyzických aktivit a výhod jejich kombinace.

Erasmus+ v novém (KA2): Kooperativní partnerství + Aliance pro inovace

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Jan Slavíček, DZS, Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání
Jana Burešová, DZS, Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání

Jaké jsou nové možnosti nabízené programem Erasmus+ v Klíčové akci 2, konkrétně v projektech Kooperativních partnerství a Partnerství pro inovace (Aliance pro inovace)? Jak tyto projekty navazují na dřívější projekty Strategických partnerství? Co se změnilo a co zůstalo stejné? A jak uspět s žádostí o financování takového projektu? To všechno se pokusí zodpovědět následující prezentace

Fostering international alumni relations through national initiatives

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Lucie Matějková, DZS, Czech Republic Alumni
Jana Dostálová, DAAD IP Prague, odborná referentka
Athénaïs Surreau, Institut Français in Prague, head of Campus France in the Czech Republic
Štěpán Hron, Ambassador of France Alumni in the Czech Republic
Markéta Režová, DAAD alumna

This session will present examples of French and German national alumni programmes as a useful tool to leverage connections established through international student communities followed by an introduction of the new Czech Republic Alumni national programme. By sharing the best practice on attraction and use of strategic company partnerships in combination with engaging international student alumni communities, the session will help schools understand why it is good to cooperate on a national level and what is the role of higher education institutions in such programmes.

Erasmus v novém: Erasmus Mundus a Jean Monnet

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Roman Klepetko, DZS, vedoucí oddělení vysokoškolských mobilit a projektů
Barbora Nájemníková, DZS, Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání

V rámci programu Erasmus Mundus je kromě grantu na financování společného magisterského programu nově možné žádat i o malý projekt zaměřený pouze na přípravu takového programu. Program Jean Monnet pak přichází v novém programovém období s širší paletou aktivit, do kterých je možné se zapojit napříč sektory vzdělávání. Následující příspěvek přinese základní informace o obou těchto centralizovaných aktivitách nabízených v rámci programu Erasmus+ pro vysokoškolské instituce.

Na počátku bylo EWP: dynamická digitalizace mezinárodních vztahů

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Lukáš Pospíšil, Česká zemědělská univerzita v Praze, Oddělení mezinárodních vztahů, vedoucí
Michaela Menšíková, Mendelova univerzita v Brně, institucionální koordinátorka Erasmus+
Linda Filáčková, Vysoká škola ekonomická, zástupkyně vedoucí Oddělení zahraničních styků
Kamila Danihelková, Ostravská univerzita, vedoucí Centra mezinárodní spolupráce
Filip Faltejsek, Vysoká škola chemicko technologická, pověřený vedoucí Zahraničního oddělení
Jiří Mach, Česká zemědělská univerzita v Praze a Vysoká škola ekonomická v Praze, konzultant pro IT řešení a projektový manažer

Digitalizace se stala katalyzátorem změn v oblasti mezinárodních vztahů. K přístupu Evropské komise můžeme mít výhrady, ale v zásadě musíme souhlasit s potřebou revidovat a v některých případech narušit status quo: pokud digitalizovat, tak ideálně komplexně a nevyčleňovat jen úzkou množinu evropských mobilit.

The Importance of Innovative Alumni Relations in Internationalisation of Higher Education

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Johana Canda Fiserova, Aluminati Network Group, Advancement, strategic engagement consultant
An absence of a successful alumni relations engagement programme is detrimental to your institution as the costs of undervaluing graduates’ contributions in the current climate are becoming much clearer. Whether your institution has an alumni relations engagement programme or not, this session will address the needs of having one and provide insight into successful and practical methods as well as benefits of effective alumni relations which extend beyond fundraising. You will find out how alumni can contribute to a wide range of programmes that can add value to your institution’s international efforts in meaningful and innovative ways.

Sociální inkluze a mobilita

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

František Trapl, Pedagogická fakulta, MUNI, Katedra sociální pedagogiky, asistent
Lenka Gulová, Ph.D., Pedagogická fakulta MUNI, vedoucí Katedry sociální pedagogiky, MUNI

Sociální začleňování je pro program Erasmus prioritou, chybí však data o dostupnosti tohoto programu pro studenty ze znevýhodněných skupin. Studenti ze znevýhodněného prostředí, kteří vyjíždí do zahraničí na studijní či pracovní stáž, prokazatelně dosahují lepších studijních výsledků, mají nižší míru nezaměstnanosti, častěji začínají svou kariéru v postgraduálním zaměstnání a mají vyšší počáteční plat. Přesto pouze 7 % studentů Erasmu pochází ze znevýhodněného prostředí. Je třeba aktivně hledat, jaká opatření by mohla jejich participaci zvýšit – a právě o to se projekt snaží. Prezentace představí výsledky velkého dotazníkového šetření a další směřování projektu.

How to evaluate agreements for the new Erasmus programme?

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Paul Leys, Ghent University, International Relations Office, policy expert
Agreements in the new Erasmus programme will be digital. However before digitally renewing an existing Erasmus agreement it is recommended to evaluate the quality of the past cooperation. Many institutions are looking for innovative ways for such assessment. At Ghent University we developed a tool – eQuATIC – for the assessment for existing partnerships. The tool is available for interested institutions supporting you to make data-informed decisions about your existing partnerships.

Copak se dá vyjet? Propagace mezinárodních programů v době pandemie

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Lucie Durcová, DZS, vedoucí informačního a komunikačního oddělení
Radka Vavroušková, DZS, pracovník vztahů k veřejnosti

Jak převrátit krizový management v aktivní marketing a propagovat výjezdy do zahraničí v době zavřených hranic? Komunikační tým Domu zahraniční spolupráce zažil během pandemie náročné chvilky, zároveň ale objevil nové způsoby, jak najít příležitost i ve zdánlivě beznadějné situaci. Jeho zástupci se s vámi podělí o své poznatky a tipy, které jsou využitelné nejen v dobách krize.

The contribution of Erasmus+ to the Green transition

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Sébastien Thierry, Agence Erasmus+ France / Education & Formation, Directeur adjoint
The global situation as regards environmental and climate issues draws dreadful perspectives for the current and coming generations. In order to tackle this challenge and come up with systemic responses, the EU has elaborated a Green Deal with an ambitious roadmap covering all public action sectors. Erasmus+, the European programme for education, youth and sports can, and must, contribute to changing the practices and mentalities to support the green transition needed to overcome the most important challenge for humankind in the coming decades.

Stop worrying about on-line summer schools

Erin Anna Smith, Masarykova univerzita, Centrum for International Cooperation, Summer School Manager
Wannes Gijsels, Antwerp Summer University Office, University of Antwerp, Summer School Manager

We were thrown into the world of on-line summer schools and... guess what? It is not as bad as it seems! We, from the University of Antwerp and Masaryk University discuss our move to online summer schools, reflect on successes and challenges, and share lessons learned for the future. The two different structures by both universities, both in terms of internal organization and in terms of online summer schools, provide you with an opportunity to look at different models – so you will be able to just choose and start your own.

Virtuální mobilita a digitalizace programu Erasmus z pohledu studentské organizace

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Adéla Smejkalová, Erasmus Student Network Czech Republic, National Board Member, president
Tereza Kadlecová, Erasmus Student Network Czech Republic, National Board Supporter
Vratislav Kozák, Univerzita Karlova, vedoucího odboru zahraničních vztahů rektorátu

Setkání se zaměří na možnosti virtuální mobility a podpory mezinárodních studentů online očima Erasmus Student Network, jedné z největších studentských organizací v Evropě. Jak se ESN připravuje na nové programové období a jakým způsobem je zapojeno do jeho vývoje? Jak by mohla probíhat integrace studentů na krátkodobých výjezdech či virtuálních mobilitách? Rádi se s vámi podělíme o naši zkušenost s online podporou studentů během nouzového stavu a přizpůsobování pandemické realitě. Ukážeme také zapojení ESN do projektů digitalizace, jako je Erasmus+ App, Online Learning Agreement, Erasmus Without Paper či Inclusive Mobility.

17. 6.
17. 6.
Přivítání a přehled dne
Svět přes obrazovku: Jak digitální revoluce ovlivní internacionalizaci vysokých škol?

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Jakub Tesař, DZS, vedoucí odboru vysokoškolského vzdělávání
Digitální technologie pronikaly do života lidí i institucí už delší dobu. Bylo zřejmé, že dříve či později zasáhne i aktivity související s internacionalizací vysokých škol, ať už se jedná o marketing, mobility nebo management programů. Pandemie koronaviru tento vývoj výrazně urychlila. Jak bude vypadat internacionalizace vysokého školství po této digitální revoluci? Zkraje posledního dne konference, který bude věnován právě digitalizaci mezinárodních aktivit, se pokusíme odhadnout budoucnost.

Příklady dobré praxe virtuální mobility a interuniverzitní spolupráce

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Lucie Rohlíková, ZČU, Odbor Kvalita, vedoucí
Task force pro virtuální mobilitu EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) rozlišuje čtyři základní kategorie: Vysoká škola integruje virtuální mobilitu do studijního programu či kurzu. Vysoké školy si vzájemně nabízí distanční kurzy, a studenti si dané předměty zapisují na spolupracující instituci. Několik vysokých škol vytvoří síť, v rámci které mohou studenti absolvovat nabízené distanční předměty. A konečně, vysoké školy pracují na přípravě společného studijního programu, který zahrnuje virtuální mobilitu. Příspěvek představí typy virtuálních mobilit a spolupráce vysokých škol v oblasti distančního vzdělávání a odprezentuje platformu pro MOOC kurzy eduskop.cz.

Brand New: Nová tvář Study in the Czech Republic

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Radana Zbořilová, DZS, vedoucí oddělení internacionalizace studia v ČR
Klára Tonková, DZS, Study in the Czech Republic
Tamara Almeida, DZS, koordinátorka PR a sociálních médií Study in

Jaká je komunikace značky Study in the Czech Republic (STUDY IN) a co obnáší její správné nastavení? STUDY IN má novou tvář a její zástupci vám ji rádi představí! Přijďte si poslechnout příběh definice značky a nového vizuálu, nástrahy i výhody, které re-branding nabízí, stejně jako praktické tipy pro online marketing. STUDY IN se nachází ve fázi implementace nového brandingu, tudíž přinese aktuální informace z první ruky.

Towards virtual and blended mobility: exploring European COVID online learning experience and its implications

  odkaz na web naší aliance: https://neolaiacampus.eu/

Renáta Tomášková, Ostravská univerzita, Rektorát OU, Centrum mezinárodní spolupráce, prorektorka pro mezinárodní vztahy
María Luisa Pérez Cañado, University of Jaén, Dpt. of English Philology, full professor / rector's delegate for European Universities and linguistic policy
Rasa Pocevičienė, Siauliai State College, Lithuania, associate professor, head of management and communication department
Meike Vogel, University of Bielefeld, Deputy Head of the Bielefeld Center for Teaching and Learning

The presentations and discussing topics in the panel result from the long-term cooperation of the UO and partner universities in Spain, Germany, Romania, and Lithuania working for a new European University alliance, and focus on the findings received in student surveys exploring the emergency online learning experience within the alliance, their implications for the design of online teaching for virtual and blended mobility scheme, and its place within a European University alliance.

Nové priority internacionalizace v éře digitalizace

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Jakub Němec, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Oddělení mezinárodních vztahů, referent pro mezinárodní vztahy
Zuzana Štrochová, VŠB - Technická univerzita Ostrava, referentka pro mezinárodní vztahy
Michaela Vráželová, VŠB - Technická univerzita Ostrava, vedoucí oddělení
zahraniční student VŠB-TUO (tbc), VŠB - Technická univerzita Ostrava, student AJ studijního programu

Během globální krize způsobené pandemií byly univerzity nuceny přesunout všechny své promo aktivity do online světa. Na VŠB-TUO máme v tomto směru zkušenosti s většinou relevantních světových veletrhů, navštěvujeme však i ty menší, regionální. Do vystoupení zapojíme i zahraniční studenty VŠB-TUO, kteří se podělí svou zkušenost a pohled z druhé strany, ze strany uchazeče o studium. Chceme se sami inspirovat fungováním na jiných univerzitách, proto bude nedílnou součástí celého vystoupení diskuse. Vzhledem k tomu, že hodláme naše aktivity hodláme rozšiřovat, má pro nás zpětná vazba cenu zlata.

Enhancing student engagement and team collaboration in online international learning environments

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Petra Key, Palacky University Olomouc, Institute for Excellence in Internationalization, International Curriculum Expert
Reinout Klamer, The Hague University of Applied Sciences, coordinator, internationalisation facility management; COIL lecturer & researcher

The Covid-19 pandemic has made it evident that internationalization efforts must focus on areas other than just mobility. In our session we focus on the effective use of a collaborative educational design and delivery in a virtual international setting. We will share practical tips for student collaborative activities and teaching methods fostering cultural and cross-cultural competencies. We will share lessons learned from collaborative online international learning practices implemented by colleagues from The Hague University of Applied Sciences, as well as the best practices and tips to avoid the pitfalls that cross-cultural co-teaching and co-learning may entail.

Webináře pro propagaci cizojazyčných programů VŠE

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Dana Brázdová, Vysoká škola ekonomická v Praze, Oddělení zahraničních styků, vedoucí
Jana Stehlíková, Admission & Marketing Office, VŠE v Praze, koordinátorka cizojazyčných programů na VŠE
Eva Grebe, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE v Praze, metodička cizojazyčných programů, FMV
Veronika Brunerová, Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze, koordinátorka studijních programů

Rok 2020 byl rokem hledání nových možností jak využít online platforem pro propagaci mezinárodního vzdělávání. Na VŠE v Praze tak byla zorganizována na jaře 2020 série webinářů k propagaci cizojazyčných programům, na které škola navázala i v letním semestru 2021. Na každé hodinové session měli zájemci o studium příležitost se virtuálně setkat nejen s koordinátory a akademickými řediteli jednotlivých programů, ale i stávajícími studenty-ambasadory, kteří zájemcům přiblížili studium z jejich perspektivy a sdíleli svoji jedinečnou zkušenost. Jelikož v březnu 2021 probíhaly webináře již podruhé, podařilo se nám nejen navázat na první dobrou zkušenost, ale i vyzkoušet další formáty a platformy, abychom se co nejvíce přiblížili tomu, co potenciální zájemce skutečně zajímá a přitahuje. Chcete vědět, jaký z formátů se nám osvědčil a jaké jsou pro a proti různých platforem (MS Teams, Zoom, Youtube)? Jaké všechny kanály jsme využily k propagaci webinářů, jaké dotazy nás překvapily nebo co bychom příště udělali jinak?

Mikrokredity makrónka či makrotrend ve vzdělávání?

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Jan Beseda, Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Národní centrum distančního vzdělávání, vedoucí Národního centra distančního vzdělávání
V interaktivní prezentaci nahlédneme do světa mikrokreditů. Prozkoumáme je „pod mikroskopem“ i z evropské perspektivy. Podíváme se, jak by mohly podpořit virtuální mobility a uznávání dovedností a kompetencí pro aktivní pracovní i občanský život, stejně jako rozvoj celoživotního vzdělávání na vysokých školách. Zamyslíme se nad otázkami jejich kvality, technického zabezpečení a jejich uznávání. A nakonec snad najdeme i odpověď na otázku v titulku.

Online komunikace ve virtuálních týmech

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Jana Čepičková, Západočeská univerzta v Plzni, Ústav jazykové přípravy, ředitelka, akademický pracovník
Díky komunikativním dovednostem ve virtuálním prostředí, získaným v průběhu osmiměsíčního kurzu, jsme hladce zvládli závěrečný intenzivní týden, který nemohl z důvodu mimořádných opatření po dobu nouzového stavu proběhnout prezenčně a byl převeden do plně virtuální podoby. V současném světě obecně narůstá tato potřeba dovedností potřebných pro efektivní práci a komunikaci ve virtuálním prostředí. Cílem prezentace je sdílet praktické zkušenosti získané během realizace prvního pilotního online kurzu v rámci blended learning mobility studentů čtyř evropských univerzit.

Microsites UTB ve Zlíně na podporu internacionalizace

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Pavel Býček, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Rektorát - Mezinárodní oddělení, vedoucí Mezinárodního oddělení
Mezinárodní oddělení UTB ve Zlíně klade v posledních letech velký důraz na moderní a srozumitelnou komunikaci v rámci internacionalizace. Součásti příspěvku budou metody komunikace a ukázka microsites Mezinárodního oddělení UTB ve Zlíně, které slouží k propagaci internacionalizace, náboru zahraničních studentů, propagaci letních škol a podporu výjezdů do zahraničí. Jak UTB umí komunikovat navenek? Žádná teorie, ale maximální praxe!

Make it virtual out of necessity? Online learning/online teaching as an option for exchange programs in Central Europe, obstacles and prospects

Michael Schedl, CEEPUS - Central European Exchange Program for University Studies, Central CEEPUS Office, acting secretary general
Jan Trnka, DZS, program CEEPUS
Andreas Schirmer, Univerzita Palackého v Olomouci, Odborný asistent

During the Covid 19 crisis many CEEPUS exchange scholars had the possibility to continue their studies at their guest universities by using e-learning or e-teaching. If in the future online learning and virtual mobility should be a essential part or integrated into a real exchange stay, we must address few obstacles and challenges. Can an exchange program like the CEEPUS program help to support online learning or online teaching or is virtual mobility a setback for exchange programs? And before that, we even have to ask ourselves: is there even a demand on virtual exchange among scholars?

Changing with the times: why you should incorporate #Instagram into your university strategy

Jakub Motyčka, Masarykova univerzita, Centre for International Cooperation, manager for marketing
Erin Anna Smith, Masaryk University, Summer School Manager
Péter Árvai, University of Pécs, deputy director

Meet students where they spend their time. The past year has shown us all that communicating with students through different channels is necessary, and our old way for recruiting may not be as reliable. We’ll show you the different approaches of Masaryk University, @masaryk_university and the University of Pécs, @studyinpecshungary, to community building, based on honest, organic engagement; and also how Instagram can be a tool for crisis communication.

Bringing Study Abroad Online at Home: Developing Virtual Partnerships and Exchanges

  VIDEO KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Christopher Medalis, Palacky University Olomouc, Institute for Excellence in Internationalization, Senior International Advisor
Paul G. Nixon, The Hague University of Applied Sciences, European strategic partnerships coordinator

We will discuss how to overcome challenges in adapting study abroad curricula into virtual exchanges, the importance of roles and collaborations between academics, instructional designers, the teaching and learning centers, etc. We will offer some tips to integrate everyone in transformation in the short-term, training, and long-term visioning. We will offer examples of how you can maintain virtual student exchanges with your Erasmus partners, such as the International Master class developed within the Hague Network.

For more information please contact us at czeducon@dzs.cz or +420 221 850 100. 

Skip to content